Please select which Language you would like to view the page in.

United Kingdom Flag
Bulgarian Flag
Romanian Flag

The Job

A.J & C.I Snell is one of the UK's leading fresh and frozen fruit growers, supplying the UK's major supermarkets. Jobs are available November to April and May to September growing and picking strawberries, raspberries, blackcurrants, blackberries and blueberries.

During the period of November to April, employees can work up to 5 days a week (39 hours).

In harvest time, May to September, we operate 6 day weeks (offering employees the opportunity for up to 6 hours overtime), taking the total hours to up to approximately 48 hours.

Want to work outdoors and as a team?

A.J and C.I Snell employ active people who enjoy working outdoor and as part of a team. You will have the chance to work alongside the A.J and C.I Snell staff, learning all there is to know about harvesting berries. Large majority of our pickers make friends within their teams and enjoy working and living closely together throughout the season.

Picking is HARD WORK

Picking is very demanding and there is an element of bending and lifting. You will be required to pick target kilograms of berries per hour, on a piece work basis. The target will depend on the quality of the crop, the weather and time of the season.

During the summer months work starts early; we aim to pick the fruit in the cooler part of the day.

All the berries are grown in different ways. Some strawberries are grown on the ground, so when picked requires a lot of reaching down. Table top strawberries and raspberries are picked upright, and mean you are constantly using your arms. You will use lots of energy picking, your body will get tired so you must be prepared for this. Mostly employees develop a good technique within the first seven to ten days, full training is provided.

Pay

All rates of pay are in line with government requirements.  All employees will be paid a minimum hourly rate of the National Living Wage, overtime is payable after 48 hours in a week at approximately 1.25 x hourly rate. Holiday pay is paid in accordance with national law. You will also have UK taxes deducted.

 There is the opportunity to earn substantially more than the NLW based on:

  1. Quality of berries you pick
  2. How much you pick
  3. How long you pick for

Depending on the availability of work (which depends on customer demand, time of season and the weather) we will normally work 6 days a week. and usually up to 48 hours, this may increase to 60 hours during the peak harvest period. You will have one day off a week, this is determined by the sales / supply into the retailers and is usually a Saturday.

All seasonal workers must be aware that crops can be delayed by weather conditions. This means you may work less than five days per week. If this happens it is generally for a short period of time and most workers can make this time back as the season gets busier.

You will be paid fortnightly. The money will be transferred to your personal account or to pre-paid bank card that we will originate for you as part of our induction process.

Работата

AJ & CI Snell е една от водещите производители на пресни и замразени плодове във Великобритания, снабдява големите супермаркети във Великобритания. Работа се осигурява от ноември до април и от май до септември отглеждане и бране на ягоди, малини, касис, къпини и боровинки.

През периода от ноември до април, служителите могат да работят до 5 дни седмично (39 часа).
По време на прибиране на реколтата, май до септември, ние работим 6 дневни седмици (предлагащи на служителите възможност за до 6 часа извънреден труд), като общият брой часовете е до приблизително 48 часа.


Искате да работите на открито и като екип?


AJ и CI Snell наемат активни хора, които харесват работа на открито и като част от екип. Вие ще имате възможност да работите заедно със служителите на AJ и CI Snell научавайки всичко необходимо за прибирането на плодове. Голяма част от нашите берачи изграждат приятелства в рамките на своите екипи и работят и живеят в тясно сътрудничество през целия сезон.


Брането е трудна работа


Брането е трудна работа и изисква много усилия, има елемент на навеждане и вдигане. Вие ще трябва да берете определени килограми плодове на час, на база норма. Нормата ще зависи от качеството на реколтата, атмосферните условия и от сезона.
През летните месеци работата започва по-рано, ние се стремим да берем плодовете в по-хладната част на деня.
Всички плодове се отглеждат по различни начини. Някои ягоди се отглеждат върху земята, така че, когато се берат се изисква много протягане и навеждане. Високи ягоди и малини, се берат в изправено положение и означава, че постоянно ще използвате ръцете си. Вие ще използвате много енергия при брането, мускулите и тялото Ви ще се уморяват, така че трябва да сте подготвени за това. Повечето служители разработват добра техника в рамките на първите седем до десет дни; осигурява се пълно обучение.


Заплащане


Всички ставки на заплащане са в съответствие с Националната минималната работна заплата. На всички служители ще се плаща минимална почасова ставка от £ 6.50 / час; извънреден труд се заплаща след 48 часа отработени в една седмица, приблизително 1.25х почасовата ставка. Платен отпуск( Holiday Pay) се изплаща в съответствие с националното законодателство. Също така британските данъци ще Ви бъдат удържани.
Съществува възможност да печелите значително повече въз основа на:

  1. Качеството на плодове, което берете
  2. Колко ще берете
  3.  Колко дълго берете

В зависимост от наличието на работа (което зависи от търсенето на клиентите, перод на сезона и времето), ние обикновено ще работим 6 дни в седмицата. Може да работите допълнително време, особено по време на пика на реколтата. Вие ще имате един почивен ден седмично, определен от Мениджъра отговорен за реколтите.
Всички сезонни работници трябва да знаят, че реколтите могат да бъдат забавени от атмосферните условия. Това означава, че можете да работите по-малко от пет дни седмично. Ако това се случи, то обикновено е за кратък период от време и повечето работници могат да наваксат този период когато сезона стане по-натоварен.
Ще ви се плаща на две седмици. Парите ще бъдат прехвърлени към вашата предплатена банкова карта издадена за Вас като част от встъпителния процес.

Muncă

AJ & CI Snell este unul dintre liderii producătorilor de fructe proaspete și congelate din Marea Britanie, furnizaror la marile supermarket-uri din Marea Britanie. Locurile de munca sunt disponibile din noiembrie până în aprilie și mai-septembrie în creștere și cules de căpșuni, zmeură, mure și coacăze negre, afine.
În timpul perioadei noiembrie până în aprilie, angajații pot lucra până la 5 zile pe săptămână (39 ore).
În vremea recoltei, mai-septembrie, lucrăm 6 zile pe săptămâna (care oferă angajaților posibilitatea de până la 6 ore suplimentare), luând numărul total de ore până la aproximativ 48 de ore.


Doresti să lucrezi în aer liber și în echipă?

AJ și CI Snell angaja persoane active, care se bucura de lucru în aer liber și ca parte a unei echipe. Vei avea sansa de a lucra alaturi de AJ și CI Snell Major de învățare tot ce trebuie să știi despre fructe de padure de recoltare. Majoritate mare de culegători noastre face prieteni în echipele lor și să se bucure de lucru și de viață strâns pe tot parcursul sezonului.


Culesul de fructe este munca grea


Culesul este o muncă grea și foarte solicitanta, există un element de îndoire și de ridicare. Vi se va cere spre a culege de un numar de kilograme minim de fructe pe ora – platiti in functie de cantitatea de fructe culeasa. Cantitatea minima de fructe va depinde de calitatea culturii, vremea și timpul sezonului.
În timpul lunilor de vară muncă începe devreme - ne propunem pentru a culege fructele in perioada rece a zilei.
Toate fructele de padure sunt cultivate în moduri diferite. Unele căpșunile sunt cultivate pe teren, astfel încât atunci când a sunt culese necesita o aplecare continuua. Căpșunile plantate pe ‘mese’ (la inaltime) și zmeura sunt culese în poziție verticală, nefiind nevoie sa culegeti in pozitie aplecata. Veți folosi foarte multa energie culegand fructe, muschii si corpul va obosii, așa că trebuie să fie pregătiți pentru acesta. Cea mai mare parte de angajați dezvoltă o tehnică bună în primele șapte până la zece zile de formare. Se ofera pregatire totala pentru culesul de fructe.


Plăti


Toate tarifele de salarizare sunt în conformitate cu salariul minim pe economie. Toți angajații vor fi plătiti o rată minimă pe oră de £ 6.50 / h (in vigoare la 01.10.2014), ore suplimentare se plătesc după 48 de ore sunt lucrate într-o săptămână, la aproximativ 1,25 x tarif orar (£6.50). Plata concediului este plătit în conformitate cu legislația națională. Veți avea, de asemenea, taxe deduse in conformitate cu legislatia acctuala din Marea Britanie.
Există, de asemenea, posibilitatea de a câștiga substanțial mai mult în funcție de:

  1. Calitatea fructelor culese
  2. Cât de mult culegeți
  3. Cât de mult timp culegeți

În funcție de disponibilitatea de lucru (care depinde de cererea clientului, timp de sezon și de vreme), vom lucra în mod normal, 6 zile pe săptămână. Ați putea fi solicitat de a lucra o perioadă de timp suplimentar, în special în timpul perioadei de recoltare de vârf. Vei avea o zi liberă pe săptămână, care urmează să fie stabilita de către managerul de recoltă.
Toți lucrătorii sezonieri trebuie să fie conștienți de faptul că culturile poate fi întârziată de condițiile meteorologice. Acest lucru înseamnă că pot lucra mai puțin de cinci zile pe săptămână. Dacă se întâmplă acest lucru, este, în general, pentru o perioadă scurtă de timp și majoritatea lucrătorilor pot compensa aceasta cand sezonul devine mai ocupat.
Veți fi plătit o dată la două săptămâni. Banii vor fi transferați catre cardul bancar pre-paid, pe care-l vom pregatii pentru tine, ca parte a procesului nostru de inducție.